Tượng thập bát la hán đứng cao 1,7 m

Tượng thập bát la hán đứng cao 1,7 m

Tượng thập bát la hán đứng cao 1,7 m

Tượng thập bát la hán đứng cao 1,7 m

Tượng thập bát la hán đứng cao 1,7 m

Facebook chat
video