Thông tin chi tiết

Tượng phật Bổn Sư liên hoa 1,2 m

Tượng phật Bổn Sư liên hoa 1,2 m

Tượng phật Bổn Sư liên hoa 1,2 m

Tượng phật Bổn Sư liên hoa 1,2 m

Tượng phật Bổn Sư liên hoa 1,2 m

Facebook chat
video